REGULAMIN CENTRUM ROZRYWKI ALE ZEBRA

Szanowni Państwo, informujemy, iż niniejszy regulamin (dalej zwany: Regulaminem) opracowaliśmy w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zapewnienie odpowiedniego komfortu korzystania z usług oferowanych przez Iluzujum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ul. Stare Miasto 8, 10-027 Olsztyn, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem REGON 364528839, NIP 739-388-57-65, adres strony: www.alezebra.pl, adres email: olsztyn@alezebra.pl, numer telefonu: +48 504 010 547. Mając na uwadze podstawowe zasady polityki naszej firmy, a w szczególności dbałość o osiągnięcie zadowolenia naszych Klientów z jakości świadczonych usług, prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami i zastosowanie się do wskazanych w nich regulacji.

Ponadto informujemy, iż zakup lub wykorzystanie rezerwacji na atrakcje w naszym centrum rozrywki traktujemy jako potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jednoczesne zobowiązanie do jego przestrzegania.

 

Definicje

Sprzedawca:
Iluzujum Sp. z o.o. ul. Stare Miasto 8, 10-027 Olsztyn, REGON 364528839, NIP 739-388-57-65, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy

adres strony: www.alezebra.pl

adres email: olsztyn@alezebra.pl

numer telefonu: +48 504 010 547

 

Nabywca:

Osoba fizyczna lub prawna zawierająca ze Sprzedawcą umowę poprzez zakup usługi przy pomocy serwisu internetowego lub osobiście.

 

Korzystający:

Osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą, realizująca usługę w miejscu świadczenia usług oraz osoba, na rzecz której dokonano nabycia usługi.

 

Instruktor:

Pracownik obsługi przeszkolony w zakresie obsługi atrakcji, uprawniony przez Sprzedawcę do sprawowania opieki nad Korzystającym.

 

Usługa:

Odpłatne usługi świadczone przez sprzedawcę w miejscu świadczenia usług na zasadach określonych w regulaminie.

 

Serwis Internetowy:

System rezerwacji, informacji oraz sprzedaży usług i towarów prowadzony przez sprzedawcę, dostępny pod adresem www.alezebra.pl

 

Umowa:

Umowa między sprzedawcą a nabywcą zawarta za pośrednictwem serwisu Internetowego lub osobiście w miejscu świadczenia usług.

 

Miejsce Świadczenia Usług:

Lokal, w którym jest prowadzona działalność przez Sprzedawcę, znajdujący się przy ul. Stare Miasto 8, 10-027 Olsztyn.

 

Operator Płatności:

Serwis PayU umożliwiający dokonanie płatności przez Nabywcę podczas zakupu usług i towarów w Serwisie Internetowym. Regulowanie płatności możliwe również na miejscu w Iluzujum Sp. z o.o. ul. Stare Miasto 8, 10-027 Olsztyn.

 

Regulamin:

Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

 

Voucher:

Kupon prezentowy, zawierający informacje o atrakcji, indywidualny numer

Vouchera oraz datę ważności, wyznaczającą ostatni dzień, w którym możliwe jest skorzystanie z Usługi. Wartość voucher’a za jego niewykorzystanie w ustalonym terminie nie podlega zwrotowi.

 

Pełne dane firmy

Iluzujum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy

Adres firmy: ul. Stare Miasto 8, 10-027 Olsztyn

REGON 364528839

NIP 7393885765

adres strony: www.alezebra.pl

adres email: olsztyn@alezebra.pl

numer telefonu: +48 504 010 547

 

Warunki realizacji usługi/dostawy

Warunkiem skorzystania z atrakcji w Ale Zebra jest uprzednie okazanie obsłudze Ale Zebra opłaconej rezerwacji lub uiszczenie opłaty na miejscu na wybrane atrakcje. Opłata upoważnia jedynie do skorzystania z atrakcji w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie. Wszystkie atrakcje zarezerwowane i opłacone drogą elektroniczną dostarczane są w sposób bezpłatny bezpośrednio po opłaceniu atrakcji. W momencie odbioru rezerwacji należy natychmiast sprawdzić prawidłowość danych (w szczególności: wybrane atrakcje, datę i godzinę) i ich zgodność z Państwa zamówieniem. Klient bez ważnej rezerwacji lub opłaty nie zostanie dopuszczony do skorzystania z atrakcji, a w momencie kontroli i nie posiadania przy sobie dokumentu poświadczającego opłatę może zostać poproszony o opuszczenie obiektu. Ale Zebra oferuje w sprzedaży różne rodzaje voucherów podlegających wymianie na wejściówkę na wybrane atrakcje lub do baru. Po wymianie vouchera na wybrane atrakcje lub ofertę baru centrum rozrywki Ale Zebra nie ma możliwości zwrotu lub zamiany biletu. Vouchery oraz inne atrakcje oferowane przez Ale Zebra mogą być rezerwowane online zgodnie z Regulaminem rezerwacji atrakcji drogą internetową (dalej zwanym: Regulaminem rezerwowania atrakcji) opublikowanym na stronie internetowej www.alezebra.pl, za pośrednictwem ww. witryn internetowych. Atrakcje można również zarezerwować i opłacić online za pomocą szybkiego przelewu PayU zgodnie z Regulaminem rezerwowania atrakcji do centrum rozrywki Ale Zebra za pośrednictwem witryny internetowej www.alezebra.pl opublikowanym na tej samej stronie internetowej.

Koszty korzystania z Atrakcji określa cennik dostępny w Serwisie Internetowym oraz w Miejscu Świadczenia Usług. Zawarcie Umowy pomiędzy Sprzedającym a nabywcą następuje w momencie opłacenia zakupionej usługi.

 

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z art 27. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów nie później jednak niż na 72 godziny przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi.

Składanie reklamacji możliwe jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: imprezy@alezebra.pl lub osobiście w lokalu. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia przez managera lokalu.

Obsługa centrum rozrywki Ale Zebra zastrzega sobie prawo sprawdzenia tożsamości klientów korzystających ze zniżek (dokument uprawniający do zakupu biletu zniżkowego, legitymacja studencka, legitymacja uczniowska). Iluzjum Sp z o.o. może podejmować decyzje o wprowadzeniu specjalnej oferty cenowej obowiązującej na wybrane atrakcje lub w wybranych okresach czasowych, a w szczególności w poszczególnych dniach tygodnia. Specjalna oferta cenowa nie może być łączona z jakimikolwiek promocjami, zniżkami lub nagrodami w jakichkolwiek promocjach lub konkursach organizowanych przez Iluzjum Sp z o.o. lub jakiekolwiek inne podmioty. Pomimo, że Ale Zebra stara się przestrzegać swojego reklamowanego repertuaru atrakcji, zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany terminu dostępności atrakcji lub zastąpienia go inną atrakcją. Iluzjum Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w informacjach o atrakcjach opublikowanych w prasie drukowanej lub upublicznionych w zewnętrznych serwisach internetowych. W przypadku anulowania, przesunięcia lub zastąpienia atrakcji, manager Ale Zebra podejmie decyzję o zwrocie uiszczonej opłaty lub wydaniu wejściówek zastępczych na tę samą atrakcję w innym terminie zgodnie z życzeniem Klienta. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz w trosce o jakość świadczonych przez nas usług i zapewnienie szczególnego komfortu osób niepełnosprawnych prosimy wszystkich naszych Klientów o przebywanie w wyznaczonych do tego miejscach, jak również nie blokowanie dróg ewakuacyjnych. Należy zawsze trzymać swoje przedmioty przy sobie. Iluzjum sp z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, kradzież, modyfikację lub uszkodzenie jakichkolwiek przedmiotów osobistych wniesionych do centrum rozrywki Ale Zebra. Prosimy o niezakłócanie spokoju innym Gościom korzystającym z atrakcji. Na terenie naszego obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

  • palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych,
  • wnoszenia żywności i napojów (w tym napojów alkoholowych) zakupionych poza punktami gastronomicznymi należącymi do Ale Zebra,
  • wnoszenia do obiektu oraz zażywania środków odurzających lub psychotropowych,
  • spożywania żywności i napojów (w tym napojów alkoholowych) poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  • wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, bądź innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu naszych Klientów,
  • przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod widocznym wpływem środków odurzających lub psychotropowych,
  • wstępu do pomieszczeń oznaczonych jako służbowe,
  • zachowań agresywnych, prowokacyjnych albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla pozostałych Klientów,
  • wprowadzania rowerów, deskorolek oraz innych pojazdów jedno lub dwuśladowych, a także wjazdu na rowerze, rolkach i wrotkach.

Zastrzegamy możliwość usunięcia z obiektu osób w sposób rażący naruszających swym zachowaniem niniejszy regulamin oraz porządek lub zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszym centrum rozrywki, a w szczególności zakłócających korzystanie z naszego obiektu przez innych Klientów.

Apelujemy do wszystkich Klientów, aby przestrzegali podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie centrum rozrywki Ale Zebra, a w szczególności korzystali z wszelkich urządzeń i przedmiotów znajdujących się w obiekcie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie zaleca się uprzednią konsultację z obsługą centrum. Zwracamy się jednocześnie z prośbą o zgłaszanie obsłudze wszelkich sytuacji mogących powodować naruszenie porządku bądź zagrażających bezpieczeństwu. W przypadku naruszenia przez Klienta lub grupę Klientów któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, prócz innych praw Iluzjum Sp z o.o. zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich działań mających na celu uzyskanie zwrotu wszelkich poniesionych kosztów i dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej.

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek wypadku na terenie obiektu centrum rozrywki Ale Zebra należy bezzwłocznie zawiadomić obsługę centrum, co pozwoli na natychmiastowe udzielenie pomocy osobom poszkodowanym i zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym Gościom. Iluzjum Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje wyświetlane lub emitowane w obiekcie przez jakiekolwiek osoby trzecie. Właściciel i obsługa Ale Zebra, w trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów, informuje jednocześnie, iż gotowi jesteśmy służyć dodatkową informacją i pomocą w rozwiązaniu wszelkich zaistniałych problemów oraz ewentualnych kwestii spornych, bądź zagadnień nieuregulowanych niniejszym Regulaminem. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia, a także wyrazy zadowolenia można składać na adres email: imprezy@alezebra.pl Iluzjum Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmieniony Regulamin zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.alezebra.pl oraz w centrum rozrywki Ale Zebra.

tel: +48 504 010 547

email: olsztyn@alezebra.pl

Stare Miasto 8, Olsztyn

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Czwartek - 13:00-22:00
Piątek - 13:00-1:00
Sobota - 10:00-1:00
Niedziela - 10:00 - 22:00

Po godz. 19:00 zapraszamy osoby pełnoletnie